Rimac C_Two

30,901보기

자동차 정보 :

클래스 거래증명방식 연료 리필 시간 게임
S 서사시 3 6 시간 유효 9 업데이트 - 12 / 2019

실적 데이터 :

최대 6 최고 속도 가속 처리 니트로
재고 412 82,27 41,64 37,62
최대 421,6 87,71 51,33 56,51

자동차 순위 :

재고 1 2 3 4 5 6
3697 3852 4035 4231 4435 4677 4897

청사진 :

1 2 3 4 5 6 금액
40 45 60 70 85 300

업그레이드 :

단계 최고 속도 가속 처리 니트로 금액
무대 0 23.000 23.000 23.000 23.000 92.000
무대 1 37.500 37.500 37.500 37.500 150.000
무대 2 60.000 60.000 60.000 60.000 240.000
무대 3 90.000 90.000 90.000 90.000 360.000
무대 4 130.000 130.000 130.000 130.000 520.000
무대 5 182.000 182.000 182.000 182.000 728.000
무대 6 255.000 255.000 255.000 255.000 1.020.000
무대 7 356.500 356.500 356.500 356.500 1.426.000
무대 8 499.500 499.500 499.500 499.500 1.998.000
무대 9 699.000 699.000 699.000 699.000 2.796.000
무대 10 979.000 979.000 979.000 979.000 3.916.000
무대 11 1.370.000 1.370.000 1.370.000 1.370.000 5.480.000
무대 12 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 9.000.000
무대 13 최대 최대 최대 최대 27.726.000

부품 가져 오기 :

    드문      
크레딧 최고 속도 가속 처리 니트로 총 크레딧
90.000 7 7 7 7 2.520.000
    드문      
크레딧 최고 속도 가속 처리 니트로 총 크레딧
180.000 5 5 5 5 3.600.000
    서사시      
크레딧 최고 속도 가속 처리 니트로 총 크레딧
540.000 4 4 4 4 8.640.000
총 크레딧 모두 가져 오기 부품 : 14.760.000

총 업그레이드 비용 :

최대 업그레이드 공통 부품 희귀 품 특정 부품 총 업그레이드 비용
27.726.000 2.520.000 3.600.000 8.640.000 42.486.000

Rimac C_Two 갤러리 :

곧오고…

관련

태그

아스팔트 9 rimac c_two, rimac c_two 청사진, rimac c_two 수입 부품, rimac c_two 업그레이드

(오늘 70 회 방문)

9의 'Rimac C_Two"

  1. Cuando acabe su evento. 몬태 다스 델 신디 카토 파라 데스 메조 라스 호텔 (Suguira usando las monedas del sindicato para sus mejoras o estas se convierten en sólo créditos (??

    댓글

댓글을 남겨주세요.

%d 이 같은 블로거 :