Koenigsegg Regera

19,473보기

Koenigsegg Regera

자동차 정보 :

클래스 거래증명방식 연료 리필 시간 게임
S 서사시 3 6 시간 유효 릴리스 이후

실적 데이터 :

계급 최고 속도 가속 손질 NITRO
재고 440 74,8 39,74 42,73
1 442.1 75.61 42.48 44.01
2 444.6 76.55 43.58 45.5
3 447.4 77.55 44.76 47.09
4 450.2 78.6 46.02 48.7
5 453.4 79.88 47.57 50.46
6 457.1 80.88 48.75 52.48

자동차 순위 :

재고 1 2 3 4 5 6
3460 3612 3793 3980 4176 4403 4616

청사진 :

1 2 3 4 5 6 금액
60 13 16 25 38 48 200

업그레이드 :

단계 최고 속도 가속 처리 니트로 금액
무대 0 23.000 23.000 23.000 23.000 92.000
무대 1 37.500 37.500 37.500 37.500 150.000
무대 2 60.000 60.000 60.000 60.000 240.000
무대 3 90.000 90.000 90.000 90.000 360.000
무대 4 130.000 130.000 130.000 130.000 520.000
무대 5 182.000 182.000 182.000 182.000 728.000
무대 6 255.000 255.000 255.000 255.000 1.020.000
무대 7 356.500 356.500 356.500 356.500 1.426.000
무대 8 499.500 499.500 499.500 499.500 1.998.000
무대 9 699.000 699.000 699.000 699.000 2.796.000
무대 10 979.000 979.000 979.000 979.000 3.916.000
무대 11 1.370.000 1.370.000 1.370.000 1.370.000 5.480.000
무대 12 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 9.000.000
무대 13 최대 최대 최대 최대 27.726.000

부품 가져 오기 :

    드문      
크레딧 최고 속도 가속 처리 니트로 총 크레딧
90.000 7 7 7 7 2.520.000
    드문      
크레딧 최고 속도 가속 처리 니트로 총 크레딧
180.000 5 5 5 5 3.600.000
    서사시      
크레딧 최고 속도 가속 처리 니트로 총 크레딧
540.000 4 4 4 4 8.640.000
총 크레딧 모두 가져 오기 부품 : 14.760.000

총 업그레이드 비용 :

최대 업그레이드 공통 부품 희귀 품 에픽 부품 총 업그레이드 비용
27.726.000 2.520.000 3.600.000 8.640.000 42.486.000

Koenigsegg Regera 갤러리 :

관련 :

클래스 S

아스팔트 9 자동차 목록

성과 통계

아스팔트 9 koenigsegg regera, koenigsegg regera 청사진, koenigseg regera 수입 부품, koenigsegg regera 업그레이드

(오늘 2 회 방문)

1에 대한 생각Koenigsegg Regera"

댓글을 남겨주세요.

%d 이 같은 블로거 :