Lamborghini Huracan Evo Spyder

73,444보기

Lamborghini Huracan Evo Spyder

Lamborghini-Huracan-Evo-Spyder자동차 정보 :

클래스 거래증명방식 연료 리필 시간 게임
B 서사시 4 2 : 20 시간 4 업데이트 - 03 / 2019

실적 데이터 :

계급 최고 속도 가속 손질 NITRO
재고 325 72,1 46,62 51,94
1 328 73.63 50.29 56.44
2 331.8 76.1 56.2 62.24
3 334.8 78.38 61.67 67.24
4 339.5 81.37 68.88 75.06
5 344 84.31 75.97 82.43

자동차 순위 :

재고 1 2 3 4 5
2004 2291 2706 3075 3604 4109

청사진 :

1 2 3 4 5 금액
45 17 23 32 45 162

업그레이드 :

단계 최고 속도 가속 처리 니트로 금액
무대 0 7.820 7.820 7.820 7.820 31.280
무대 1 12.800 12.800 12.800 12.800 51.200
무대 2 20.400 20.400 20.400 20.400 81.600
무대 3 30.600 30.600 30.600 30.600 122.400
무대 4 44.200 44.200 44.200 44.200 176.800
무대 5 62.000 62.000 62.000 62.000 248.000
무대 6 86.500 86.500 86.500 86.500 346.000
무대 7 121.500 121.500 121.500 121.500 486.000
무대 8 170.000 170.000 170.000 170.000 680.000
무대 9 237.500 237.500 237.500 237.500 950.000
무대 10 333.000 333.000 333.000 333.000 1.332.000
무대 11 466.000 466.000 466.000 466.000 1.864.000
무대 12 최대 최대 최대 최대 6.369.280

부품 가져 오기 :

    드문      
크레딧 최고 속도 가속 처리 니트로 총 크레딧
50.000 8 8 8 8 1.600.000
    드문      
크레딧 최고 속도 가속 처리 니트로 총 크레딧
100.000 5 5 5 5 2.000.000
    서사시      
크레딧 최고 속도 가속 처리 니트로 총 크레딧
300.000 2 2 2 2 2.400.000
총 크레딧 모두 가져 오기 부품 : 6.000.000

총 업그레이드 비용 :

최대 업그레이드 공통 부품 희귀 품 에픽 부품 총 업그레이드 비용
6.369.280 1.600.000 2.000.000 2.400.000 12.369.280

Lamborghini Huracan Evo Spyder 갤러리 :

Lamborghini Huracan Evo Spyder1Lamborghini Huracan Evo Spyder2Lamborghini Huracan Evo Spyder3Lamborghini Huracan Evo Spyder4

Lamborghini Huracan Evo Spyder 동영상 :

 

관련 자동차 :

클래스 B

아스팔트 9 자동차 목록

청사진

부품 가져 오기

성과 통계

업그레이드

태그

아스팔트 9 Lamborghini Huracan Evo Spyder - Lamborghini Huracan Evo Spyder 업그레이드 – Lamborghini Huracan Evo Spyder 수입 부품 – Lamborghini Huracan Evo Spyder 청사진

(오늘 49 회 방문)

2의 'Lamborghini Huracan Evo Spyder"

댓글을 남겨주세요.

%d 이 같은 블로거 :