Porsche 911 GT2 RS Clubsport

21,850보기

아스팔트 9 Porsche 911 GT2 RS Clubsport

자동차 정보 :

클래스 거래증명방식 연료 리필 시간 게임
A 서사시 3 4 : 20 시간 11 업데이트 - 03 / 2020

실적 데이터 :

최대 6 최고 속도 가속 처리 니트로
재고 340 74,80 55,63 49,64
최대 356,9 83,64 85,42 73,65

자동차 순위 :

재고 1 2 3 4 5 6
2702 2914 3160 3387 3680 3977 4270

청사진 :

1 2 3 4 5 6 금액
28 32 44 59 86 249

업그레이드 :

단계 최고 속도 가속 처리 니트로 금액
무대 0 16.100 16.100 16.100 16.100 64.400
무대 1 26.300 26.300 26.300 26.300 105.200
무대 2 42.000 42.000 42.000 42.000 168.000
무대 3 63.000 63.000 63.000 63.000 252.000
무대 4 91.000 91.000 91.000 91.000 364.000
무대 5 127.500 127.500 127.500 127.500 510.000
무대 6 178.500 178.500 178.500 178.500 714.000
무대 7 249.500 249.500 249.500 249.500 998.000
무대 8 349.500 349.500 349.500 349.500 1.398.000
무대 9 489.500 489.500 489.500 489.500 1.958.000
무대 10 685.000 685.000 685.000 685.000 2.740.000
무대 11 959.000 959.000 959.000 959.000 3.836.000
무대 12 1.575.000 1.575.000 1.575.000 1.575.000 6.300.000
무대 13 최대 최대 최대 최대 19.407.600

부품 가져 오기 :

    드문      
크레딧 최고 속도 가속 처리 니트로 총 크레딧
80.000 6 6 6 6 1.920.000
    드문      
크레딧 최고 속도 가속 처리 니트로 총 크레딧
160.000 5 5 5 5 3.200.000
    서사시      
크레딧 최고 속도 가속 처리 니트로 총 크레딧
480.000 4 4 4 4 7.680.000
총 크레딧 모두 가져 오기 부품 : 12.800.000

총 업그레이드 비용 :

최대 업그레이드 공통 부품 희귀 품 특정 부품 총 업그레이드 비용
19.407.600 1.920.000 3.200.000 7.680.000 32.207.600

Porsche 911 GT2 RS Clubsport 갤러리 :

Asphalt 9 Legends Porsche 911 GT2 RS Clubsport 갤러리 _1

Asphalt 9 Legends Porsche 911 GT2 RS Clubsport 갤러리 _2 Asphalt 9 Legends Porsche 911 GT2 RS Clubsport 갤러리 _3 Asphalt 9 Legends Porsche 911 GT2 RS Clubsport 갤러리 _4 Asphalt 9 Legends Porsche 911 GT2 RS Clubsport 갤러리 _5 Asphalt 9 Legends Porsche 911 GT2 RS Clubsport 갤러리 _6

관련 :

태그

아스팔트 9 porsche 911 GT2 RS Clubsport - porsche 911 GT2 RS Clubsport 청사진 - porsche 911 GT2 RS Clubsport 부품 가져 오기 - porsche 911 GT2 RS Clubsport 업그레이드

(오늘 19 회 방문)

3의 'Porsche 911 GT2 RS Clubsport"

댓글을 남겨주세요.

%d 이 같은 블로거 :