Lamborghini SC18

35,345보기

아스팔트 9 Lamborghini SC18

자동차 정보 :

클래스 거래증명방식 연료 리필 시간 게임
A 서사시 3 4 : 20 시간 12 업데이트 - 05 / 2020

실적 데이터 :

최대 6 최고 속도 가속 처리 니트로
재고 350 74,80 45,33 64,96
최대 362,1 82,03 64 82,48

자동차 순위 :

재고 1 2 3 4 5 6
2992 3166 3369 3556 3806 4050 4284

청사진 :

1 2 3 4 5 6 금액
28 32 44 59 86 249

업그레이드 :

단계 최고 속도 가속 처리 니트로 금액
무대 0 16.100 16.100 16.100 16.100 64.400
무대 1 26.300 26.300 26.300 26.300 105.200
무대 2 42.000 42.000 42.000 42.000 168.000
무대 3 63.000 63.000 63.000 63.000 252.000
무대 4 91.000 91.000 91.000 91.000 364.000
무대 5 127.500 127.500 127.500 127.500 510.000
무대 6 178.500 178.500 178.500 178.500 714.000
무대 7 249.500 249.500 249.500 249.500 998.000
무대 8 349.500 349.500 349.500 349.500 1.398.000
무대 9 489.500 489.500 489.500 489.500 1.958.000
무대 10 685.000 685.000 685.000 685.000 2.740.000
무대 11 959.000 959.000 959.000 959.000 3.836.000
무대 12 1.575.000 1.575.000 1.575.000 1.575.000 6.300.000
무대 13 최대 최대 최대 최대 19.407.600

부품 가져 오기 :

  드문      
크레딧 최고 속도 가속 처리 니트로 총 크레딧
80.000 6 6 6 6 1.920.000
    드문      
크레딧 최고 속도 가속 처리 니트로 총 크레딧
160.000 5 5 5 5 3.200.000
    서사시      
크레딧 최고 속도 가속 처리 니트로 총 크레딧
480.000 4 4 4 4 7.680.000
총 크레딧 모두 가져 오기 부품 : 12.800.000

총 업그레이드 비용 :

최대 업그레이드 공통 부품 희귀 품 특정 부품 총 업그레이드 비용
19.407.600 1.920.000 3.200.000 7.680.000 32.207.600

Lamborghini SC18 이벤트 :

Lamborghini SC18 그랑프리 오토 레이스
아스팔트 9 Lamborghini SC18 그랑프리 오토 레이스

Lamborghini SC18 갤러리 :

Asphalt 9 Legends Lamborghini SC18 갤러리 _1 Asphalt 9 Legends Lamborghini SC18 갤러리 _2 Asphalt 9 Legends Lamborghini SC18 갤러리 _3 Asphalt 9 Legends Lamborghini SC18 갤러리 _4 Asphalt 9 Legends Lamborghini SC18 갤러리 _5

관련 :

클래스 B

아스팔트 9 자동차 목록

청사진

부품 가져 오기

성과 통계

업그레이드

아스팔트 9 Lamborghini sc18 - Lamborghini sc18 업그레이드 - Lamborghini sc18 수입 부품 - Lamborghini sc18 청사진
(오늘 6 회 방문)

2의 'Lamborghini SC18"

댓글을 남겨주세요.

%d 이 같은 블로거 :