Lamborghini Aventador J

42,540보기

Lamborghini Aventador J

자동차 정보 :

클래스 거래증명방식 연료 리필 시간 게임
A 서사시 4 3 : 40 시간 04 / 19 5 업데이트

실적 데이터 :

계급 최고 속도 가속 손질 NITRO
충격을 주다 350 73 49,16 62,92
1 351,8 73,7 51,62 64,81
2 354,1 74,69 55,1 67,32
3 356 76,33 60,9 69,42
4 359,9 77,94 66,51 73,58
5 363,8 79,83 73,1 77,86

자동차 순위 :

재고 1 2 3 4 5
2804 2957 3166 3417 3760 4133

청사진 :

1 2 3 4 5 금액
50 23 27 36 51 186

업그레이드 :

단계 최고 속도 가속 처리 니트로 금액
무대 0 9.550 9.550 9.550 9.550 38.200
무대 1 15.600 15.600 15.600 15.600 62.400
무대 2 24.900 24.900 24.900 24.900 99.600
무대 3 37.400 37.400 37.400 37.400 149.600
무대 4 54.000 54.000 54.000 54.000 216.000
무대 5 75.500 75.500 75.500 75.500 302.000
무대 6 105.000 105.000 105.000 105.000 420.000
무대 7 148.000 148.000 148.000 148.000 592.000
무대 8 207.500 207.500 207.500 207.500 830.000
무대 9 290.000 290.000 290.000 290.000 1.160.000
무대 10 406.000 406.000 406.000 406.000 1.624.000
무대 11 569.000 569.000 569.000 569.000 2.276.000
무대 12 최대 최대 최대 최대 7.769.800

부품 가져 오기 :

    드문      
크레딧 최고 속도 가속 처리 니트로 총 크레딧
60.000 6 6 6 6 1.440.000
    드문      
크레딧 최고 속도 가속 처리 니트로 총 크레딧
120.000 5 5 5 5 2.400.000
    서사시      
크레딧 최고 속도 가속 처리 니트로 총 크레딧
360.000 3 3 3 3 4.320.000
총 크레딧 모두 가져 오기 부품 : 8.160.000

총 업그레이드 비용 :

최대 업그레이드 공통 부품 희귀 품 특정 부품 총 업그레이드 비용
7.769.800 1.440.000 2.400.000 4.320.000 15.929.800

Lamborghini Aventador J 갤러리 :

Lamborghini Aventador J 갤러리 1 Asphalt 9 LegendsLamborghini Aventador J 갤러리 2 Asphalt 9 LegendsLamborghini Aventador J 갤러리 3 Asphalt 9 LegendsLamborghini Aventador J 갤러리 4 Asphalt 9 LegendsLamborghini Aventador J 갤러리 5 Asphalt 9 LegendsLamborghini Aventador J 갤러리 6 Asphalt 9 Legends관련 :

클래스 A

아스팔트 9 자동차 목록

청사진

부품 가져 오기

성과 통계

업그레이드

Lamborghini Aventador J 업그레이드 - Lamborghini Aventador J 업그레이드 - Lamborghini Aventador J 수입 부품 - Lamborghini Aventador J 수입 부품 – 아스팔트 9 Lamborghini Aventador J – 아스팔트 9 Lamborghini Aventador J

(오늘 5 회 방문)

1에 대한 생각Lamborghini Aventador J"

댓글을 남겨주세요.

%d 이 같은 블로거 :