Chevrolet Corvette ZR1

18,085보기

자동차 정보 :

클래스 거래증명방식 연료 리필 시간 게임
A 서사시 4 3 : 40 시간 9 업데이트 - 12 / 2019

실적 데이터 :

최대 5 최고 속도 가속 처리 니트로
재고 341 74,80 48,24 59,75
최대 355,4 82,03 60,09 76,33

자동차 순위 :

재고 1 2 3 4 5
2672 2811 3000 3232 3540 3876

청사진 :

1 2 3 4 5 금액
50 23 27 36 51 186

업그레이드 :

단계 최고 속도 가속 처리 니트로 금액
무대 0 9.550 9.550 9.550 9.550 38.200
무대 1 15.600 15.600 15.600 15.600 62.400
무대 2 24.900 24.900 24.900 24.900 99.600
무대 3 37.400 37.400 37.400 37.400 149.600
무대 4 54.000 54.000 54.000 54.000 216.000
무대 5 75.500 75.500 75.500 75.500 302.000
무대 6 105.000 105.000 105.000 105.000 420.000
무대 7 148.000 148.000 148.000 148.000 592.000
무대 8 207.500 207.500 207.500 207.500 830.000
무대 9 290.000 290.000 290.000 290.000 1.160.000
무대 10 406.000 406.000 406.000 406.000 1.624.000
무대 11 569.000 569.000 569.000 569.000 2.276.000
무대 12 최대 최대 최대 최대 7.769.800

부품 가져 오기 :

    드문      
크레딧 최고 속도 가속 처리 니트로 총 크레딧
60.000 6 6 6 6 1.440.000
    드문      
크레딧 최고 속도 가속 처리 니트로 총 크레딧
120.000 5 5 5 5 2.400.000
    서사시      
크레딧 최고 속도 가속 처리 니트로 총 크레딧
360.000 3 3 3 3 4.320.000
총 크레딧 모두 가져 오기 부품 : 8.160.000

총 업그레이드 비용 :

최대 업그레이드 공통 부품 희귀 품 특정 부품 총 업그레이드 비용
7.769.800 1.440.000 2.400.000 4.320.000 15.929.800

Chevrolet Corvette ZR1 갤러리 :

곧오고…

태그

아스팔트 9 chevrolet corvette zr1, chevrolet corvette zr1 수입 부품, chevrolet corvette zr1 청사진, chevrolet corvette zr1 업그레이드

 

(오늘 10 회 방문)

댓글을 남겨주세요.

%d 이 같은 블로거 :